ПРИЈАВA ШТЕТЕ

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ШТЕТЕ

Када настане осигурани случај – штета Осигураник је дужан да:

ПРИЈАВА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

У случају настанка несрећног случаја (незгоде) Осигураник је у обавези да:

Обрасци за пријаву штета

Download Adobe reader- Општа пријава несрећног случаја Download Adobe reader- Пријава несрећног случаја - ДЕЦА
Download Adobe reader- Пријава о несрећном случају - УЧЕНИЦИ Download Adobe reader- Пријава несрећног случаја - ПЕНЗИОНЕРИ

 

ПРИЈАВА ШТЕТЕ УСЛЕД НАСТУПАЊА ТЕЖЕ БОЛЕСТИ/ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

У случају наступања теже болести, односно након извршене хируршке интервенције, Осигураник је у обавези да:

Образац за пријаву штете

Download Adobe reader - Пријава осигураног случаја теже болести

Download Adobe reader - Пријава осигураног случаја хируршке интервенције

 

ПРИЈАВА ШТЕТА на имовини

У случају настанка штете на имовини, поред општих напомена датих у поступку пријаве штета, Осигураник треба да поступи на следећи начин:

За случај пожара:

За случај провалне крађе или разбојништва:

За случај лома машина:

Обрасци за пријаву штета

Download Adobe reader- Пријава штете од пожара и неких других опасности Download Adobe reader- Пријава штете од опасности лома стакла
Download Adobe reader- Пријава штете од опасности провалне крађе и разбојништва Download Adobe reader- Пријава штете од опасности лома машина
Download Adobe reader- Пријава штете на усевима и плодовима Download Adobe reader- Пријава штете из осигурања животиња
Download Adobe reader- Пријава штете на роби у превозу Download Adobe reader- Пријава штете из основа осигурања од одговорности

ПРИЈАВА ШТЕТА на моторним возилима

У случају настанка штетног догађаја на возилу из основа осигурања ауто каска поступити на следећи начин:

Образац за пријаву штете

Download Adobe reader - Пријава штете на возилу из основа аутокаска

Download Adobe reader - Захтев за накнаду штете из основа осигурања Аутоодговорности