Oсигурање животиња

Download Adobe reader- Услови осигурања животиња

Предмет осигурања су све врсте и категорије домаћих животиња (копитари, говеда, овце, козе, свиње, пчеле, пси, пастрмке, фазани, нерчеви, ћурке, морке, паунови и перад) . Услов за пријем у осигурање животиња је да су животиње здраве и способне за одређену намену и да имају обележје ради идентификације. 

Осигурање се закључује на годину дана ( краткорочно осигурање ) или на дужи временски период (5 и 10 година) – дугорочно осигурање . Осигурање неких категорија животиња може се закључити и на краћи период од годину дана (бројлери, подмладак ћурки, морки, фазана, осталих товних категорија и др.). 

Основни ризици од којих се осигуравају животиње су:

Сума осигурања се исказује по једној животињи и представља максималну обавезу осигуравача. Сума осигурања утврђује се на основу тежине животиње и цене по једном кг, или по вредности грла. Премија може да се умањи код товних животиња уколико тов траје краће од девет месеци.

Предмет осигурања не могу бити животиње оболеле од болести које подлежу обавезном пријављивању по Закону о заштити животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу, као и у случајевима који настају као последица неправилне и лоше исхране, лоших смештајних услова, неблаговременог лечења оболелих животиња, хируршких захвата и лечења које су предузимали лаици, као и због земљотреса и нуклеарне експлозије. 

Осигураник има право да оствари накнаду, уколико се оствари осигуран случај. Приликом настанка осигураног случаја, власник је у обавези да предузме одговарајуће радње, како у циљу лечења, тако и у циљу евентуалног максималног искоришћења спашених остатака код угинућа/принудног клања. Принудно клање из економских разлога предузима се само на основу писаног одобрења ветеринара осигуравача.

Осигуравач и осигураник или уговарач осигурања договарају начин плаћања премије осигурања приликом закључења уговора о осигурању животиња