Oсигурање усева и плодова

Download Adobe reader- Услови осигурања усева и плодова

Намена осигурања усева и плодова је заштита пољопривредних култура од многобројних опасности којима су изложени током године.

Предмет осигурања су:

 • Житарице,
 • Индустријско биље,
 • Поврће,
 • Воћњаци и виногради,
 • Младе воћњаке-винограде до ступања у род,
 • Усеви и плодови у стакленицима и пластеницима
 • Воћно-лозни и шумско садни матријал,
 • Младе шумске културе до навршених 6 година,
 • Ливадске траве,
 • Лековито и украсно биље,
 • Врба за плетарство, трска и др.

Осигурањем је покривен губитак рода - приноса као последица оштећења – уништења културе од осигураног ризика. Осигуран је део биљке који одређује сврху гајења; зрно (семе), корен, кртола, плод, калемови, резнице, саднице, крмна маса и др. Код житарица поред зрна (семена) може се посебно осигурати и стабло (слама – кукурузовина), а код воћа и грожђа стабло и чокот. 

Губитак приноса у производњи усева и плодова осигурава се од следећих ризика:

 1. основни ризици - град, пожар и удар грома.
 2. допунски ризици - полава, олуја, пролећни мраз, код воћа и грожђа и од ризика посолице.

Премија се плаћа на суму осигурања која се утврђује на основу очекиваног приноса по једном хектару и цене по једном кг. Сума осигурања по јединици површине помножена са укупном површином представља суму осигурања на коју се примењује премијска стопа.

Осигурањем усева и плодова осигураник стиче право да накнади штету која настане као последица оштећења - уништења усева и плодова од осигураних ризика. Да би остварио накнаду штете према уговореном обиму и висини, осигураник мора да испуни следеће обавезе:

Премија осигурања се може платити у целости приликом закључења уговора, уз попуст или у ратама, чија је динамика доспећа плаћања усклађена са динамиком остваривања прихода у пољопривреди