Осигурање стакла од лома

Download Adobe reader- Услови осигурања стакла од лома

Осигурање стакла од лома омогућава надокнад у трошков а замене и репарације истих уколико се на било који начин оштете и поломе.

Предмет осигурања су: 

  • све врсте стакла, светлећи натписи и рекламе
  • слике, натписи и украси изражени на осигураним стаклима
  • мермерне плоче и плоче од вештачког камена на столовима, пултовима, регалима и сл.
  • порцулански умиваоници, клозетске шоље
  • улична огледала (за регулисање саобраћаја)
  • културни, историјски и надгробни споменици од камена, бетона и метала
  • неонске и остале светлеће цеви са припадајућим уређајима и без њих

Осигурањем стакла од лома пружа се осигуравајуће покриће од било које опасности којој је изложена осигурана ствар. 

Осигурање се закључује на суму осигурања. Сума осигурања је набавна цена стакла, плоче и др., односно цена израде нове слике на стаклу, цена израде натписа, украса и сл. и уједно представља максимални износ који се може исплатити у случају остварења било ког ризика, при чему она може бити исказана као пуна вредност осигуране ствари или уговорена у висини могуће штете . 

Висина премије осигурања 
зависи од врсте предмета осигурања, врсте, дебљине и помичности стакла, заштићености његове површине од лома, укупне висине суме осигурања, начина и места монтаже када су у питању неон цеви, натписи и рекламе.  

Накнада штете 
се врши у висини трошкова за намештање новог стакла, односно друге ствари исте врсте и квалитета, као и израде нове слике, натписа, украса или слова од стакла, до уговорене суме осигурања.