Oсигурање робе (ствари) у транспорту - карго

Download Adobe reader- Услови осигурања робе у транспорту

Овим о сигурањем се обезбеђуј е з аштит а робе од многобројних опасности које прате робу у транспорту у друмском, железничком, ваздушном, поморском, речном, комбинованом, цевном и поштанском саобраћају.

Може се осигурати с ва роба (ствари) која се превози изван и унутар граница Републике Србије , било којом врстом превозног средства (брод, железница, камион, авион, пошта).

Осигурањем се покрива губитак или оштећење осигураног предмета услед:

  • пожара или експлозије,
  • саобраћајне или пловидбене незгоде превозног средства,
  • земљотреса,
  • поплаве,
  • лавине,
  • удара грома, олује,
  • крађе или неиспоруке целог колета,
  • пада осигураног предмета за време утовара или истовара са превозног средства

Осигурањем могу бити обухваћени и допунски ризици као што су разна оштећења на роби (стварима) услед манипулације при утовару и истовару или услед оштећења амбалаже, цепања врећа, лом (са расипањем садржине или цурењем) квар.

Основица за обрачун премије је фактурна вредност робе увећана, евентуално, за трошкове царине и транспорта.

Висина премије зависи од врсте робе, ризика кој и се жели покри ти , врсте превоза, релације итд.