Комбиновано осигурање електронских рачунара процесора и сличних уређаја

Download Adobe reader - Услови осигурања рачунара и сличних уређаја

На савременој технологиј и почива пословање сваког успешног предузећа Рачунари и разна рачунарска опрема су срце сваке фирме . Тешко да се може у савременим условима замислити обављање било ког посла без употребе рачунара. Све информације смештене су на различитим електронским медијима и застој у раду рачунара доводи до немогућности обављања свакодневних послова , што је пропраћено финансијским губицима . Ови губици се мо гу избе ћи закључивањем комбинованог осигурања електронских рачунара, процесора и сличне опреме. 

Предмет осигурања су:

  • рачунари и слични уређаји са опремом
  • помоћне машине
  • клима и енергетски уређаји
  • инсталације
  • процесни електронски рачунари

Ако се посебно уговори, предмет осигурања може бити и материјална вредност носача спољних података, вредност података на носачима података, као и трошкови за најам другог рачунара.  

Осигуравајућа заштита 
се пружа од многобројних опасности, и то од: пожара, удара грома, експлозије, олује, града, деловања воде и паре, пада летелице, манифестације и демонстрације, клизања тла, одроњавања земљишта, снежне лавине, лома машина и провалне крађе и разбојништва. 

Осигурање се закључује на суму осигурања која представља вредност предмета осигурања. Сума осигурања је уједно и максимални износ који се може исплатити у случају остварења неког од ризика, при чему она може бити процењена од стране Вас или стручног лица или преузета из књиговодствене евиденције.  

Висина премије осигурања зависи од висине суме осигурања, врсте предмета осигурања, жеље за осигурањем свих или појединих предмета осигурања, броја персоналних рачунара који се осигуравају, обавезних и уговорених доплатака и одобрених попуста.

Уколико је осигурана ствар уништена, накнађује се вредност осигуране ствари, а уколико је дошло до оштећења, накнађују се трошкови поправке осигуране ствари - у оба случаја највише до висине уговорене суме осигурања.