Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Download Adobe reader- Услови осигурања од провалне крађе и разбојништва

Полиса јесте једини прави облик заштитите од провалних крађа и разбојништава - догађаја који, нажалост нису више тако ретки.

Предмет осигурања могу бити следеће покретне ствари које су у својини осигураног лица:

Ствари се могу осигурати према списку који садржи идентификационе податке или као скуп уколико постоји књигиводствена евиденција која се води у складу са законом. 

Имовина овом полисом заштићена је од :

  • провалне крађе,
  • разбојништва (одузимање употребом силе или претњом),
  • покушаја извршења,
  • вандализма у току извршења провалне крађе.

Средства уложена у заштиту имовине могу обезбедити попуст код закључења осигурања.

Новац и друге вредности осигуравају се док се налазе у Вашим просторијама, али и током преноса и превоза, и то:

  • од разбојништва,
  • од саобраћајне незгоде.

Осигуравајућа заштита се пружа од извршења или покушаја извршења ризика провалне крађе и разбојништва, а у неким случајевима и обичне крађе, као и од последица обести и вандализма у току извршења провалне крађе.  

Осигурање се закључује на суму осигурања. Сума осигурања је уједно и максимални износ који се може исплатити у случају остварења неког од ризика, при чему она може бити процењена од стране Вас или стручног лица, преузета из књиговодствене евиденције или уговорена у висини евентуалне штете (сума „I ризика") где је то могуће.  

Висина премије 
осигурања зависи од висине суме осигурања, начина осигурања, места и начина сме штаја осигуране ствари, врсте предмета осигурања, висине новчаних средстава која се осигуравају, уговорених доплатака и одобрених попуста.  

Уколико је дошло до уништења или одношења ствари , на до кнађује се вредност осигуране ствари до суме осигурања, а уколико је дошло до оштећења, накнађују се трошкови поправке (рад и материјал) осигуране ствари. Осим тога, накнада обухвата у одређеном проценту и штете на грађевинском објекту, инсталацијама и опреми у грађевинском објекту у коме се налазе осигуране ствари, а које су настале приликом извршења или покушаја извршења провалне крађе. 

Поред овога, врши се и накнада трошкова које је осигураник учинио за предузете мере отклањања и смањења штете, чак и кад су оне биле безуспешне.  

Испуњење одређених услова који се пре свега односе на мере обезбеђења од осигураних опасности, обим покрића, затим избор периода трајања уговора о осигурању, начин плаћања итд. су фактори који пружају могућност за одобравање различитих попуста на обрачунату премију од стране Глобос осигурања.