Oсигурање од пожара и неких других опасности

Download Adobe reader- Услови осигурања од пожара

Предмет осигурања јесу грађевински објекти са припадајућом опремом и инсталацијама. Такође је могуће осигурати и друге врсте некретнина - бране , железничке пруге, изграђене обале, кејови, лукобрани и пропусти, написи – обложени или обзидани чврстим материјалом (бетоном, каменом, асфалтом и слично), мостови, ограде, потпорни зидови, цесте, путеви, авионске писте, тротоари, поплочана дворишта, жичане мреже са стубовима у виноградима, хмељским засадима, плантажним воћњацима и слично, спортски терени, терени дечијих игралишта, отворена купалишта и клизалишта, новац и хартије од вредности, ствари у рудницима испод земље и ствари на изложбама.

Осигурањем имовина је заштићена од основн их ризика и то од:

  • пожара,
  • удара грома,
  • експлозије, олује,
  • града (туче),
  • удара сопственог моторног возила у осигурани објекат,
  • манифестација и демонстрација и
  • пада летелице.

Осигуравајуће покриће може се уговорити и за допунске ризике :

Премија се плаћа на суму осигурања која треба да је, ако није у договору са Вама другачије уговорена, једнака:

Поред покрића на суму осигурања, за допунске ризике може се изабрати годишњи лимит покрића, који се исцрпљује са једном или више штета - осигурање на "први ризик". Овим начином осигурања остварује се уштед а у премији, јер сума осигурања на "први ризик" може бити значајно мања од укупне вредности осигуране имовине. Нико не очекује да на пример од поплаве буде оштећена цела вишеспратница - штета обично захвати само подрумске просторије и приземље.

Ако је имовин а осигура на на суму осигурања која одговара њеној укупној вредности, надокнађује се:

Код осигурања на "први ризик" штета ће се надокнадити у целости, али највише до уговорене суме која се исцрпљује са једним или више штетних догађаја и која представља годишњи лимит надокнаде за ризике осигуране на овај на ч ин.

Које су предности осигурања имовине од пожара код ГЛОБОС ОСИГУРАЊА ?