Oсигурање објеката у изградњи и објеката у монтажи

Download Adobe reader- Услови осигурања објеката у изградњи

Download Adobe reader- Услови осигурања објеката у монтажи

Градилиште само по себи представља врло велики ризик због низа околности које утичу на квалитетно и благовремено завршавање започетог посла . Осигурање објеката у изградњи пружа различите нивое заштите од многобројних ризика који извођача или подизвођача радова финансијски могу угрозити и спречити да испоштује своје уговорне обавезе.  Осигурање закључују: инвеститор, извођач, или подизвођач за припадајући део радова и материјала

Осигурање се закључује за конкретан пројекат или за билансне позиције текућих инвестиција из књиговодствене евиденције уговарача осигурања односно осигураника.

Овом врстом осигурања могу се осигурати: 

Ако се посебно уговори, осигуравајуће покриће се проширује и на: 

Осигуравајуће покриће је веома широко и његов обим зависи и од одлуке уговарача осигурања . У основне опасности које су покривене ови м осигурањем спадају пожар и удар грома, експлозија, олуја, град, манифестације и демонстрације, пад летелице, изливање воде, клизање тла, одроњавање, слегање тла, мраз, кретање леда, снежна лавина, непредвиђене атмосферске падавине, затим удар моторног возила, приколице или радне машине, пад осигуране ствари, удар или пад неког предмета на осигурану ствар, непредвиђена грађевинска незгода, неспретност, нехат или зла намера радника или другог лица и, на крају, провална и обична крађа. 

И нвестиција осигурава се на суму осигурања која треба да је једнака предрачунској вредности пројекта.

Висина премије осигурања зависи од врсте објекта, начина грађења и услова градње, висине суме осигурања, трајања градње, обима покрића, проширења покрића и посебних уговарања, обавезних и уговорених доплатака и одобрених попуста. 

У случају уништења осигуране ствари , накнада штете се врши у висини вредности осигуране ствари у време настанка осигураног случаја до уговорене суме осигурања. 

У случају оштећења механизације и опреме , накнада штете се врши у висини трошкова потребних за довођење истих у стање пре оштећења до уговорене суме осигурања. 

Поред овога, врши се и накнада за трошкове који су учињени приликом предузимања разумних покушаја да се отклони непосредна опасност наступања осигураног случаја, као и, у одређеном проценту, за трошкове рашчишћавања и рушења и мере смањења штете.