Осигурање машина од лома и неких других опасности

Download Adobe reader- Услови осигурања машина од лома

Полиса осигурања јесте једини прави облик заштитите опреме од непредвиђених кварова.

Овом полисом осигуравају се:

Имовина се осигурава од свих ризика, осим од експлицитно искључених појава, које и нису ризици - замор, дотрајалост, корозија и сл.

Закључено осигурања од свих ризика олакшава разумевање уговореног осигуравајућег покрића, а решавање штета чини ефикаснијим.

Закључењем полисе опрема је осигурана за време :

Осигурање покрива и :

Премија се плаћа на суму осигурања која треба да је, ако није другачије уговорено, једнака цени нове ствари истих карактеристика, укључујући све зависне трошкове, умањеној за амортизацију.

Ако је имовина осигура на на суму осигурања која одговара њеној укупној вредности,надокнађује се :