Годишња скупштина акционара 2017.

Download Adobe reader - Записник са редовне Скупштине акционара 24.04.2017.

Download Adobe reader - Извештај са редовне Скупштине акционара 24.04.2017.

Извод из јединствене евиденције акционара
Download Adobe reader Download Adobe reader Download Adobe reader

Download Adobe reader - Позив акционарима

Download Adobe reader - Записник 12.08.2016.

Download Adobe reader - Одлука о промени седишта

Download Adobe reader - Одлука о изменама и допунама Статута

Download Adobe reader- Предлог Одлуке о изменама статута

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извешатаја

Download Adobe reader - Биланси и напомене

Download Adobe reader - Извештај о пословању

Download Adobe reader - Одлука Надзорног одбора о фих изв

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о усв фин изв

Download Adobe reader - Одлуке надзорног Одбора на мишљење актуара

Download Adobe reader - Мишљење актуара o финансијским извештајима

Download Adobe reader - Предлог одлуке о усвајању мишљења актуара

Download Adobe reader - Годишњи извештај интерног ревизора

Download Adobe reader - Извештај о мерама предузетим за откањање неправилности утврђене приликом интерне ревиѕије

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о извештају интерне ревизије

Download Adobe reader - Одлука о извештају интерне ревизије

Download Adobe reader- Извештај о саосигурању и реосигурању

Download Adobe reader - Мишљења актуара o спровођењу политика саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Мишљење Надзорног одбора о политици саосигурања и реосигурања

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о политици сао и ре

Download Adobe reader - Извештај Надзорног Одбора

Download Adobe reader - Информација о приходима чланова Управе

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о извештају Надѕорног одбора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке о накнадама чланова Надзорног одбора

Download Adobe reader - Мишљење независног ревизора

Download Adobe reader - Коментар на извештај независног ревизора

Download Adobe reader - Предлог Одлуке назависног ревизора

Download Adobe reader - Предлог одлуке о избору ревизора

Download Adobe reader - Одлука о избору ревиѕора

Download Adobe reader - Пуномоћје

Download Adobe reader - Формулар за гласање